p4spdf exams MB2-702

Voorwaarden braderie 2020

 

Algemene voorwaarden braderie 2020

 • De organisatie van de braderie OVZ is in handen van de Ondernemers Vereniging Zaltbommel;
 • Uw inschrijving voor deelname aan de braderie OVZ geschiedt door het invullen en digitaal versturen van het inschrijfformulier en wordt pas definitief na betaling van het verschuldigde inschrijfgeld aan de organisatie;
 • Door het insturen van het inschrijfformulier wordt deelnemer geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van dit reglement;
 • Er kan geen beroep worden gedaan op branchebescherming. Indien er meerdere deelnemers uit dezelfde branche zich inschrijven, gaat de voorkeur uit naar plaatselijke ondernemingen/verenigingen, in voorrang aangesloten bij de OVZ. De organisatie heeft te allen tijde het recht een deelnemer te weigeren, zonder opgaaf van reden. Indien de deelnemer producten dan wel diensten aanbiedt welke niet overeenkomen met de inschrijving en dit is niet op voorhand gemeld en overeengekomen, dan heeft organisatie het recht deelnemer te allen tijde de toegang tot de braderie te ontzeggen c.q. te verwijderen.
 • Deelnemer mag uitsluitend goederen en waren te koop aanbieden c.q. diensten of attracties aanbieden, geen dieren;
 • Deelnemer meldt zich vanaf 09:30 uur op het organisatiekantoor aan de Waterstraat 3 waarna de kraam opgebouwd kan worden. Om 13:00 uur dient de kraam c.q. het verkooppunt volledig ingericht en bemand te zijn;
 • De braderie OVZ begint om 13:00 uur en eindigt om 21:00 uur. Deelnemer is dan ook verplicht om zijn/haar kraam of verkooppunt tot 21:00 bemand en geopend te houden;
 • Auto’s en/of andere vervoermiddelen dienen uiterlijk om 12:00 uur van het terrein verwijderd te zijn;
 • Gehuurde grondplaatsen dienen verplicht aangekleed te zijn;
 • Verstrekte huurkramen worden door organisatie op de locatie neergelegd en dienen zelf (zeer eenvoudig) door deelnemer in elkaar gezet te worden;
 • Kramen zijn inclusief afdekzeil;
 • Kramen / standplaatsen zijn exclusief: zeilklemmen, scheerlijnen, stroom, water of afvoer. Voor stroom dient deelnemer zelf zorg te dragen waarbij aggregaten niet zijn toegestaan.
 • Elke deelnemer draagt zorg voor een schone en ordelijke kraam/verkooppunt. Na afloop van de braderie wordt eventueel afval door deelnemer afgevoerd. Bij ingebreke wordt € 75,00 in rekening gebracht voor schoonmaakwerkzaamheden. Tevens dient deelnemer zorg te dragen dat eventuele bomen of andere beplanting niet worden beschadigd;
 • De straten van het braderie terrein zijn voor het publiek (Politie-Brandweer-Ambulance) en mogen op geen enkele wijze versmald worden door enigerlei uitbouw van uw kraam, verkoopwagen of dergelijke. De brandweer c.q. politie behoud zich het recht voor om voor danwel tijdens de braderie een proefronde over het terrein te maken. Bij overtreding kan deelnemer op last van de autoriteiten verwijderd worden;
 • Activiteiten en waren dienen zo te worden opgesteld dat naaste standhouders hiervan geen hinder ondervinden en geen gevaar vormen voor het publiek. Versterkte muziek is niet toegestaan anders dan overeengekomen met de organisatie;
 • Bij plotseling extreem weer of andere onvoorziene omstandigheden besluit de organisatie in overleg met de autoriteiten wat te doen. Hier wordt deelnemer direct van op de hoogte gesteld;
 • De organisatie kan uw gegevens doorgeven aan de media t.b.v. promotie van het event;
 • Verkoop van drank en/of etenswaar is verboden. Lokale horeca dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen/ontheffingen en te voldoen aan de gestelde eisen van de NVWA;
 • Als deelnemer door de NVWA, namaakbestrijding, politie of brandweer van verdere deelname wordt uitgesloten kan deelnemer geen recht doen gelden op restitutie van het inschrijfgeld;
 • Vanuit sociaal oogpunt is gebruik van alcohol en/of drugs rondom de kraam niet toegestaan;
 • Indien deelnemer zich niet houdt aan enige bepaling van dit reglement kan de organisatie deelnemer het recht ontzeggen van (verdere) deelname aan het evenement waarbij deze zijn kraam/grondplaats onmiddellijk dient te ontruimen zonder enige restitutie van het inschrijfgeld;
 • Deelname aan de braderie OVZ is ten alle tijden voor eigen risico. Schade veroorzaakt door weersomstandigheden bijv. omvallende kramen zijn voor risico van deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, schade, verlies of diefstal in welke vorm dan ook;
 • OVZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door afgelasting van hogerhand of extreme weersomstandigheden;
 • OVZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tegenvallende opkomst van publiek of slechte verkoop. Zij zal zo veel mogelijk doen om een zo groot mogelijk publiek te trekken en van de markt een succes te maken;
 • Gasflessen of andere middelen om wat dan ook te demonstreren op uw standplaats zijn verboden!;
 • Zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden steeds beoordeeld en beslist door de organisatie;